Projekt Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET

     Okres realizacji projektu:  1.03.2018r. do 29.02.2020r.

REKRUTACJA - DOKUMENTY DO POBRANIA

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. łódzkiego w określonych powiatach i miastach tj.: powiecie bełchatowskim, powiecie kutnowskim, powiecie łowickim, miasto Łódź, powiecie łódzkim wschodnim, powiecie opoczyńskim, powiecie piotrowskim i miasto Piotrków Trybunalski, powiecie poddębickim, powiecie radomszczańskim, powiecie sieradzkim, powiecie tomaszowskim, powiecie zduńskowolskim, powiecie zgierskim
 • są bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • bierne zawodowo,
 • w wieku 15-29 roku życia 

W szczególności do udziału w projekcie zachęcamy osoby:

 • długotrwale bezrobotne
 • z niskimi kwalifikacjami
 • niepełnosprawne
 • osoby zamieszkujące teren wiejski 

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.
Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w sposób ciągły w styczniu i lutym 2020 r.

O PROJEKCIE

Wartość projektu: 1 881 590,61 zł
Wartość dofinansowania:  1 567 992,19 zł

Cel projektu

Projekt Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 priorytet I. Osoby młode na rynku pracy działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.
Projekt skierowany jest do 160 osób młodych bez pracy (w tym 84 kobiet-K)-128 biernych zawodowo oraz 32 bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym , w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. łódzkiego w określonych powiatach i miastach tj.: powiecie bełchatowskim, powiecie kutnowskim, powiecie łowickim, miasto Łódź, powiecie łódzkim wschodnim, powiecie opoczyńskim, powiecie piotrowskim i miasto Piotrków Trybunalski, powiecie poddębickim, powiecie radomszczańskim, powiecie sieradzkim, powiecie tomaszowskim, powiecie zduńskowolskim, powiecie zgierskim .

W ramach wymienionej  grupy:  

osoby niepełnosprawne stanowić będą co najmniej 10% (16 os.)

osoby o niskich kwalifikacjach ISCED3 włącznie - co najmniej 35% (56 os.)

osoby długotrwale bezrobotne - co najmniej 11,25% (18 os.) 

osoby zamieszkujące obszary wiejskie -co najmniej 27,5% (44 os.) 

Planowane efekty

W wyniku udziału w projekcie „Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET”, 84MK i 76M z grupy NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawodowe, które podniesie ich konkurencyjność na rynku pracy. Do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska minimum 42,5% uczestników projektu. W tym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (17%  osób niepełnosprawnych, 35%  osób długotrwale bezrobotnych, 48% osób o niskich kwalifikacjach) oraz min.43% pozostałych uczestników na okres minimum 3 miesięcy.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

1. Indywidualny plan działania

Identyfikacja potrzeba osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.  

2. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy obejmuje wsparcie z zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Celem spotkań jest pozyskiwanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestników Projektu, jak także skojarzenie danego Uczestnika Projektu z pracodawcą, któremu będzie on odpowiadał. Pośrednictwo przeplatało się będzie przez całą ścieżkę IPD oraz uczestnictwa w projekcie, a efektem końcowym będzie dostarczenie Uczestnika Projektu ofert pracy zgodnie z kwalifikacjami/doświadcz. Będzie pobudzało do samodzielnego działania i poszukiwania pracy oraz będzie monitorowało aktywność Uczestników Projektu. Pośrednik pracy będzie odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z pracodawcami i dobór odpowiedniego kandydata na konkretne stanowisko pracy. Każdemu Uczestnikowi Projektu przedstawione zostaną min. 3 oferty pracy

3. Kursy

W ramach projektu realizowane są kursy / szkolenia wraz z egzaminem, po którym każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą wieloletnią praktykę i doświadczenie, co gwarantuje wysoki poziom szkoleń

4. Staże zawodowe

Wsparciem w postaci stażu objętych będzie do 64 UP (34 K) Celem staży będzie polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Czas pracy Uczestnika Projektu to 8 godzin na dobę (40 godz./tydzień), w przypadku osób niepełnosprawnych 7 i 35 godzin przez okres 3 miesięcy. Staże odbywać się będą w firmach zlokalizowanych możliwie najbliżej miejsc zamieszkania Uczestnika Projektu, na stanowiskach w zakresie jakich Uczestnik Projektu zdobył kwalifikacje/kompetencje, zgodnie z ustalonym programem stażu. Staże w projekcie są realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie jakości staży(Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Oferowane staże będą zgodne z profilem szkoleń zawodowych, w których brały udział poszczególne osoby.

W ramach stażu Uczestnikom Projektu zaproponujemy:

 • stypendium stażowe w wysokości ok. 1000 zł miesięcznie
 • ubezpieczenie społeczne
 • zdrowotne i NNW
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nas dzieckiem/osoby zależnej w trakcie stażu 

OFERTA SZKOLEŃ

     Kurs operator maszyn CNC + CAD/CAM + Rysunek Techniczny   

Kursem Operator maszyn CNC zostanie objętych 48 Uczestników Projektu. Całkowity czas trwania Operator Maszyn CNC dla 1 grupy szkoleniowej to 160 godzin lekcyjnych ( 20 dni), w tym zajęcia teoretyczne 40 godzin w formie wykładów, między innymi dotyczące ogólnej wiedzy o obróbce i skrawaniu, wykorzystanych w urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości. Zajęcia praktyczne 120 godzin – instruktaż wstępny oraz ćwiczenia związane m.in. z programowaniem, przygotowaniem materiałów, doborem parametrów, a następnie ćwiczenia z samego wykonywania obróbek. Na zakończenie kursu każdy uczestnik podejdzie do egzaminu czeladniczego, potwierdzającego kwalifikacje w zakresie szkolenia, wydany zostanie certyfikat. Egzamin przeprowadzi Izba Rzemieślnicza jako organ uprawniony do egzaminowania.

Ta sama grupa Uczestników Projektu zostanie objęta kursami z zakresu: 

 • Projektowanie CAD/CAM (32 godz./grupę)
 • Rysunek techniczny (24 godz./grupę)

Powyższe kursy są ściśle powiązane z wykonywaniem zawodu operatora maszyn CNC. Podczas kursu z zakresu projektowania CAD/CAM Uczestnicy Projektu posiądą wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania projektowania CAD oraz programowania obróbki CAM. Podczas kursu dotyczących rysunku technicznego uczestnicy posiądą wiedzę: tj. m.in. normy, błędy rysunku i ryzyko, warstwy rysunku, rysunek a model 3D, znaczenie komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków, rodzaje stosowanych linii, przekroje, rzutowanie, rodzaje wymiarów, rodzaje tolerancji. Na zakończenie kursu rysunku technicznego i projektowania CAD/CAM zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny po zaliczeniu egzaminu Uczestnik Projektu otrzyma certyfikat/zaświadczenie. 

Kurs - spawanie TIG (141) + Rysunek techniczny

Kursem zostanie objętych 32 osoby. Całkowity czas trwania kursu: 103 godz. (13 dni). Zajęcia teoretyczne 23 godz. w formie wykładów, m.in. dot. ogólnej wiedzy spawalnictwie, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości; zajęcia praktyczne 80 godz.: ćwiczenia dotyczące m.in. przygotowania materiałów, doboru parametrów, a następnie samego wykonywania złączy. Program realizowany zgodnie z wytycznymi ISG- W-14/IS-03 ISG. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny pod nadzorem ISG, pozwalający nabyć kwalifikacje. Osoby, które zaliczą egzamin otrzymają certyfikat ISG, potwierdzający uzyskane kwalifikacje i uprawnienia oraz książeczki spawacza-uprawnienia międzynarodowe. Wnioskodawca zapewnia każdemu uczestnikowi kursu możliwość udziału w stosownym programie walidacji i certyfikacji, prowadzącym do nabycia kwalifikacji (egzamin ISG, certyfikat ISG, książeczka).

Ta sama grupa Uczestników Projektu (32 osoby) zostanie objęta kursem z zakresu: Rysunek techniczny (24 godz./grupę). Znajomość rysunku technicznego jest niezbędna w pracy spawacza i takie umiejętności znacznie podnoszą jego wartość w oczach pracodawców. Podczas kursu dotyczącego rysunku technicznego uczestnicy posiądą wiedzę: tj. m.in. normy, błędy rysunku i ryzyko, warstwy rysunku, rysunek a model 3D, znaczenie komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków, rodzaje stosowanych linii, przekroje, rzutowanie, rodzaje wymiarów, rodzaje tolerancji. Na zakończenie kursu rysunek techniczny przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny potwierdzający uzyskanie kwalifikacji/kompetencji. Po zaliczeniu egzaminu Uczestnik Projektu otrzyma certyfikat /zaświadczenie.  

Kurs - Profesjonalna kosmetyczka

Kursem zostanie objętych 80 Uczestników Projektu. Całkowity czas trwania kursu: 160 godz.(20 dni), w tym 120 godz. zajęć praktycznych , 40 godz. teoretycznych. Tematyka zajęć to m.in.: budowa, funkcje skóry, zabiegi pielęgnacyjne, peelingi kosmetyczne, makijaż, demakijaż, regulacja brwi, henna, depilacja, specjalistyczna aparatura w gabinetach kosmetycznych, lasery kosmetyczne, mezoterapia, manicure, pedicure, zdobienie paznokci, zabiegi kosmetyki estetycznej. Zaplanowany kurs pozwoli Uczestnikom Projektu zdobyć wiedzę, umiejętności i doświadczanie niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu kosmetyczki na przykładzie zaprezentowanych w czasie kursu zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem odpowiednio dobranych środków, materiałów i sprzętu. Na zakończenie kursu Profesjonalna Kosmetyczka zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny. Uczestnik Projektu otrzyma certyfikat/zaświadczenie.

W ramach wyżej wymienionych szkoleń Uczestnicy Projektu otrzymują:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie szkoleń    

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem. Aby  uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 887788059 lub poprzez kontakt mailowy: rozwojkompetencji@crse.org.pl 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie >>

Formularz zgłoszeniowy >>

Oświadczenie – osoba bezrobotna, niezarejestrowana w urzędzie pracy >>

Oświadczenie – osoba bierna zawodowo >>

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych >>

Zobowiązanie do przekazania informacji po zakończeniu udziału w projekcie >>

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych >>

Zwrot kosztów opieki

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną >>

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną >>

Oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, osobą zależną >>

Zwrot koszów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu >>

Zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną >>

Zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym >>

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu >>

Umowa użyczenia samochodu >>

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych. Efekty naszej pracy:

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.

AKTUALNOŚCI

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 13.07.2020

Pośrednictwo Pracy gr. VI - drugie spotkanie

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 03.07.2020

Pośrednictwo Pracy gr. VI

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 02.07.2020

Harmonogram IPD gr. VI - drugie spotkanie

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 01.07.2020

Harmonogram szkolenia gr. VI

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 08.06.2020

Harmonogram IPD gr. VI - aktualizacja
Harmonogram IPD gr. VI

Operator Maszyn CNC
Data: 12.05.2020

Pośrednictwo Pracy gr. IV - drugie spotkanie

Operator Maszyn CNC
Data: 11.05.2020

Harmonogram szkolenia gr. IV - drugie spotkanie

Operator Maszyn CNC
Data: 05.05.2020

Harmonogram IPD gr. IV - drugie spotkanie
Pośrednictwo Pracy gr. IV - pierwsze spotkanie

Operator Maszyn CNC
Data: 09.03.2020

Pośrednictwo Pracy gr. III - drugie spotkanie

Operator Maszyn CNC
Data: 02.03.2020

Pośrednictwo Pracy gr. III

Operator Maszyn CNC
Data: 21.02.2020

Harmonogram szkolenia gr. IV

Operator Maszyn CNC
Data: 17.02.2020

Harmonogram IPD gr. III - drugie spotkanie
Harmonogram IPD gr. IV

Operator Maszyn CNC
Data: 03.02.2020

Harmonogram szkolenia gr. III
Harmonogram IPD gr. III

Operator Maszyn CNC
Data: 25.11.2019

Staże gr. II 

Operator Maszyn CNC
Data: 05.11.2019

Harmonogram IPD gr. II - 2 spotkanie 
Pośrednictwo Pracy gr. II - 2 spotkanie

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 17.10.2019

Staże gr. V

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 28.10.2019

Harmonogram IPD gr. V - 2 spotkanie
Pośrednictwo Pracy gr. V - 2 spotkanie

Operator Maszyn CNC
Data: 27.09.2019

Harmonogram IPD gr. II
Pośrednictwo Pracy gr. II
Harmonogram szkolenia gr. II

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 19.09.2019

Harmonogram IPD gr. V
Pośrednictwo Pracy gr. V
Harmonogram szkolenia gr. V

Spawanie TIG
Data: 09.09.2019

Staże gr. II 

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 23.08.2019

Staże gr. IV

Spawanie TIG
Data: 20.08.2019

Harmonogram IPD gr. II - II spotkanie
Pośrednictwo Pracy gr. II - II spotkanie

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 11.08.2019

Harmonogram IPD gr. IV - II spotkanie
Pośrednictwo Pracy gr. IV - II spotkanie

Spawanie TIG
Data: 25.07.2019

Harmonogram szkolenia gr. II 
Harmonogram IPD gr. II
Pośrednictwo Pracy gr. II

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 18.07.2019

Harmonogram szkolenia gr. IV

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 12.07.2019

Harmonogram IPD gr. IV
Pośrednictwo Pracy gr. IV

Operator Maszyn CNC
Data: 12.06.2019

Staże gr. I

Spawanie TIG
Data: 23.05.2019

Staże gr. I

Operator Maszyn CNC
Data: 23.05.2019

Harmonogram IPD gr. I
Pośrednictwo Pracy gr. I

Operator Maszyn CNC
Data: 18.04.2019

Pośrednictwo Pracy gr. I

Operator Maszyn CNC
Data: 08.04.2019

Harmonogram szkolenia gr. I

Operator Maszyn CNC
Data: 01.04.2019

Harmonogram IPD gr. I

Spawanie TIG
Data: 01.04.2019

Harmonogram IPD 2 gr. I

Pośrednictwo Pracy 2 gr. I

Spawanie TIG
Data: 13.03.2019

Harmonogram szkolenia gr. I

Spawanie TIG
Data: 07.03.2019

Harmonogram IPD gr. I

Pośrednictwo Pracy gr. I

Staże
Data: 21.01.2019

Staże gr.3 >>

Staże gr.2 >>

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 21.12.2018

Pośrednictwo Pracy gr. III - II 

Harmonogram IPD gr. III - II

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ "PROFESJONALNA KOSMETYCZKA"

Harmonogram szkolenia gr. I
Harmonogram szkolenia gr. II
Harmonogram szkolenia gr. III

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 14.11.2018

Pośrednictwo pracy gr. III 

Harmonogram IPD gr. III  

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 12.10.2018

Pośrednictwo pracy gr. II - II >

Harmonogram IPD gr. II - II >>

Profesjonalna Kosmetyczka
Data: 10.09.2018

Pośrednictwo pracy gr. II >>

Harmonogram IPD gr. II >>

Data: 10.08.2018

Pośrednictwo pracy gr.I - II >>

Harmonogram IPD gr.I - II >>

Data: 10.07.2018

Harmonogram pośrednictwa pracy gr. I  >>

Harmonogram IPD gr. I >>

KONTAKT

Biuro projektu CRSE:

ul. Armii Krajowej 24, 97-300 Piotrków Trybunalski  

     tel: 887 788 059

     e-mail: rozwojkompetencji@crse.org.pl